Regulamin sklepu prenumerata24.pl

Regulamin sklepu prenumerata24.pl

 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

Administrator/Sprzedawca/Usługodawca – TM DBO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61 lok.193 , 01-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000759507, posiadająca NIP: 5272872745 oraz REGON: 381883464, tel.: +48 513 129 995, mail: kontakt@prenumerata24.pl,  właściciel i administrator serwisu internetowego prenumerata24.pl, dostępnego pod adresem https://prenumerata24.pl/;

Serwis/Sklep – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem https://prenumerata24.pl/, których wydawcą jest Usługodawca, zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent - zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy, umożliwiających Klientowi w szczególności Rejestrację Konta Klienta oraz składanie Zamówień na Wydawnictwa oraz inne Usługi Elektroniczne dostępne w Serwisie;

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych; a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usługi Elektronicznej lub która zawiera ze Sprzedawcą Umowę na Prenumeratę lub sprzedaż Wydawnictw dostępnych w Serwisie;

Konsument – konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę lub korzystająca z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę lub korzystająca z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę;

Wydawnictwo/Produkt – tytuły książkowe oraz prasowe takie jak dzienniki i czasopisma, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki, itp., udostępnione w ofercie w ramach Serwisu w formie sprzedaży jednorazowego numeru/egzemplarza Wydawnictwa lub Prenumeraty;

Prenumerata – oznacza Usługę polegającą na sprzedaży Wydawnictwa zapewniającą Klientowi dostarczenie kolejnych numerów Wydawnictwa w okresie wybranym przez Klienta w formie papierowej;

Konto - Usługa Elektroniczna, uruchomiona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Serwisie, polegająca na udostępnieniu Klientowi oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;

Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą Formularza Zamówienia, określające istotne warunki Umowy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, wskazujące m.in. na: rodzaj i ilość Produktu dostępnego w Sklepie w chwili składania Zamówienia, cenę, miejsce wydania Produktu, dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę Umowy Sprzedaży w zakresie zakupu Produktu o parametrach wyrażonych w Zamówieniu;

Umowa/Umowa Sprzedaży – oznacza umowę Prenumeraty lub sprzedaży pojedynczych numerów/egzemplarzy Wydawnictw, zawieraną za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku Umowy na Prenumeratę, czas trwania Umowy określony jest przez okres Prenumeraty i jest to minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy;

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu prenumerata24.pl;

Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem, w szczególności informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie;

Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu Klientowi interaktywnego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, umożliwiającego utworzenie Konta;

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu Klientowi interaktywnego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, umożliwiającego złożenie Zamówienia na Produkty oraz określenie niektórych warunków sprzedaży, w szczególności dotyczących dostawy. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy;

Cena – oznacza cenę pojedynczego numeru/egzemplarza lub Prenumeraty danego Wydawnictwa, znajdującą się w jego opisie. Cena jest podana w PLN oraz zawiera podatek VAT;

Polityka Prywatności – oznacza dokument dostępny w Serwisie pod adresem prenumerata24.pl, określający zakres oraz sposób przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów w ramach Serwisu, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym zasady i warunki świadczenia Usług Elektronicznych, zasady składania Zamówień na Wydawnictwa dostępne w Serwisie, prawa oraz obowiązki Klienta i Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania Umów, odstąpienia od Umowy, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Klientów, w tym składających Zamówienia. Każdy użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 2. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt” Serwisu.
 3. Administrator udostępnia Regulamin nieodpłatnie każdemu Klientowi w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, spełniającego wymogi techniczne wskazane w § 3.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed skorzystaniem z Usług Elektronicznych lub złożeniem Zamówienia każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Jeżeli użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Usług Elektronicznych ani składać Zamówień na Produkty.
 5. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartości posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji lub zawarcia Umowy, przy czym część zawartości Sklepu jest dostępna wyłącznie dla Klientów posiadających Konto.
 6. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu wymaga dokonania jednej z czynności wskazanych w § 6 Regulaminu, tj. zarejestrowania się w Sklepie bądź złożenia Zamówienia bez rejestracji. Przedmiotem transakcji w Serwisie są Produkty uwidocznione na stronach internetowych Serwisu w chwili składania Zamówienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7.
 7. Sprzedaż Produktów udostępnianych w Serwisie odbywa się przez Internet w formie Umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 8. Każdy użytkownik korzystający z Serwisu obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w ich treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym ingerowanie w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp., jak również korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty, etc.
 9. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 10. Poszczególne elementy Serwisu, w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logotypy, układ, zdjęcia Produktów, teksty, grafiki, kody źródłowe, oprogramowanie, bazy danych i inne rozwiązania techniczne oraz materiały będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu lub w sposób wyraźnie dopuszczający do takiego wykorzystywania przez obowiązujące przepisy prawa. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Sprzedawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 11. Administrator dokłada starań, aby użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 12. Administrator dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów lub Przedsiębiorców wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, jak również, że sposób korzystania z nich może się zmieniać, przy czym zmiany takie nie stanowią zmiany już zawartych umów i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.
 14. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu a także modyfikacje, konserwacje i inne czynności wskazane w ust. 11-14 niniejszego paragrafu, nie mają wpływu na realizację złożonych Zamówień.
 15. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 16. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 17. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385¹ do 385³), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, a które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 18. W przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania Zamówień na Produkty w nim dostępne, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 2. a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;
 3. b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, obsługującej język oprogramowania JavaScript: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
 4. c) posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);
 5. d) Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;
 6. e) włączona obsługa Cookies, JavaScript.
 7. W przypadku niespełniania przez urządzenie lub oprogramowanie osoby korzystającej z Serwisu wymagań technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 8. Sprzedawca nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Klient korzystający z Serwisu ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

Usługi Elektroniczne

 1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracji, Konto, Formularz Zamówienia oraz ewentualnie Newsletter (o ile taka usługa jest wprost przewidziana w ramach Serwisu).
 2. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto jest możliwe po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta Formularza Rejestracji oraz kliknięciu odpowiedniego pola („Rejestruję się”, „Załóż konto” lub innego analogicznego). Szczegółowe informacje w zakresie rejestracji Konta zawarte są w § 5 Regulaminu.
 3. Usługa Elektroniczna Konto jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prenumerata24.pl lub pisemnie na adres: TM DBO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, przy czym jeśli Klient złożył Zamówienie, nie odstępując od zawartej Umowy w trybie wskazanym w § 9, usunięcie przez niego Konta może nastąpić po zakończeniu realizacji Zamówienia i uregulowaniu płatności, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6-8. Usunięcie Konta następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Usunięcie Konta nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klienta korzystającego z Serwisu.
 4. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Zamówienia w ramach Serwisu lub rozpoczęcia jego uzupełniania danymi Klienta. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień następuje po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu odpowiedniego pola („Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, „Wyślij zamówienie” lub innego analogicznego). Szczegółowe informacje w zakresie wypełniania Formularza Zamówienia zawarte są w § 6 Regulaminu.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 6. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter następuje po podaniu przez Klienta w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu adresu poczty elektronicznej Klienta, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu odpowiedniego pola („Zapisz się” lub innego analogicznego). Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub wypełniania Formularza Zamówienia (o ile jest dostępny). Szczegółowe informacje w zakresie Newslettera zawarte są w § 13 Regulaminu.
 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prenumerata24.pl lub pisemnie na adres: TM DBO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa.

 

Założenie Konta

 1. W celu założenia Konta (rejestracji) w Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny (wszystkie pola Formularza Rejestracyjnego, chyba że dane pole jest opcjonalne) oraz wysłać go drogą elektroniczną do Administratora poprzez wybór odpowiedniej funkcji w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klienta zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. Klient oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Klienta od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.
 3. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła.
 4. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. Klient uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym po podaniu w Serwisie swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie). Dostęp do konta Klienta chroniony jest wybranym przez niego hasłem.
 5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien zaktualizować swój profil na Koncie, przy czym dane oznaczone w Formularzu Rejestracyjnym jako obowiązkowe, nie mogą być przez Klienta usuwane w trakcie korzystania z usług Serwisu, a w takiej sytuacji Klient może usunąć całe Konto.
 6. Podane przez Klienta w trakcie procesu rejestracyjnego dane, w tym dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w § 12 poniżej oraz w Polityce Prywatności Serwisu, dostępnej na stronach internetowych Serwisu.
 7. Każda osoba/podmiot może utworzyć tylko jedno Konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego Konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego Konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Klienta. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na Konto, Klient nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z Kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Klient loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.
 8. Administrator może odmówić utworzenia Konta Klienta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste.
 9. Klient jest zobowiązany do korzystania ze stron internetowych Serwisu, w tym z założonego przez siebie Konta, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest wybranym przez niego hasłem.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Klienta adresu e-mail do komunikacji z Klientem w celu weryfikacji statusu jego Konta, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i/lub świadczeniem przez Administratora Usług Elektronicznych na rzecz Klienta w ramach Serwisu (w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Serwisie lub komunikatów o stanie technicznym Serwisu) oraz w celach związanych ze złożonym przez Klienta Zamówieniem.
 11. Klient ma możliwość w każdej chwili usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prenumerata24.pl lub pisemnie na adres: TM DBO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, przy czym jeśli Klient złożył Zamówienie, nie odstępując od zawartej Umowy w trybie wskazanym w § 9, usunięcie przez niego Konta może nastąpić po zakończeniu realizacji Zamówienia i uregulowaniu płatności, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6-8. Usunięcie Konta następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Usunięcie Konta nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klienta korzystającego z Serwisu.
 12. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Klienta (wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto) w przypadku, gdy:
 13. a) Klient podejmuje działania (lub wykorzystuje Konto) w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 14. b) bezpieczeństwo Konta Klienta jest zagrożone. W takiej sytuacji Administrator może ponadto czasowo ograniczyć dostęp do wybranych Usług Elektronicznych świadczonych przez Administratora i uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient odzyskuje dostęp do pierwotnego Konta.
 15. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych w ust. 12 przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta. Administrator zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta lub usunięciu Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta na jego profilu w ramach Konta Klienta.

Składanie i realizacja Zamówienia

 1. Klient może złożyć Zamówienie na wybrane przez siebie Produkty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pomocą Formularza Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do Sklepu poprzez swoje Konto (dotyczy osób, które zarejestrowały się w Sklepie i założyły Konto) lub skorzystać z możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, oraz wypełnić w sposób kompletny (co najmniej rubryki oznaczone jako obowiązkowe) Formularz Zamówienia, w tym:
 3. a) wskazać na Produkty dostępne w Sklepie, których zakupem Klient jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA” (lub innego analogicznego);
 4. b) wybrać miejsce i sposób dostawy;
 5. c) wskazać w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane nabywcy i odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, a także podać numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy;
 6. d) wskazać dane do faktury, jeśli są inne niż podane dane do odbioru Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 7. e) wybrać formę płatności;
 8. f) potwierdzić Zamówienie, w tym łączną cenę Zamówienia wraz z dostawą i ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem poprzez zaznaczenie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego równoważnego). Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia – naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego równoważnego) – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia.
 9. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży/Prenumeraty zamówionego Produktu/Produktów.
 10. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Zamówione Produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi zawarcia Umowy oraz istotnych postanowień Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz przesłanie Klientowi treści zawieranej Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Sprzedawcy.
 11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu jednostkowych numerów/egzemplarzy Wydawnictwa ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Serwisie jest adres dostawy wskazany przez Klienta. W przypadku Umowy na Prenumeratę, czas trwania Umowy określony jest przez okres Prenumeraty i wygasa po upływie okresu Prenumeraty lub w przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w Regulaminie. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Prenumeraty Produktów w Serwisie jest adres dostawy wskazany przez Klienta. Prenumeratą objęte są Wydawnictwa bez dodatków/gadżetów oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej, przy czym do niektórych Prenumerat Usługodawca może dołączać gadżety przeznaczone tylko dla prenumeratorów dokonujących zakupów w Serwisie lub oferuje pakiety Prenumerat Czasopism, zgodnie z prezentacją w Serwisie.
 12. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klientów podanych przez Klientów w trakcie procesu składania Zamówienia. Klient oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania Zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie Zamówienia Klienta od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację Zamówienia.
 13. Wydawnictwa mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja Zamówień obejmujących takie Wydawnictwa odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Wydawnictwa, aż do wyczerpania zapasów. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Produktu wybranego przez Klienta. W przypadku, gdy objęty Zamówieniem wybrany Produkt i/lub część Produktów z Zamówienia nie będzie dostępna (w szczególności gdy Wydawnictwo przestanie się ukazywać), Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie i ewentualnym terminem jego dostępności oraz realizacji Zamówienia, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji Zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego Zamówienia lub brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedawcy, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji Zamówienia przez Klienta, a Zamówienie automatycznie zostaje anulowane. Jeśli Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie – Sprzedawca zwróci Klientowi opłaconą należność za Zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania Zamówienia. Jeśli Zamówienie będzie realizowane częściami z powodu braku Produktów zamówionych przez Klienta, Klient ponosi wyłącznie koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z dodatkowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego ponosi Sprzedawca. Niezależnie od uprawnień Klienta opisanych powyżej, w przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Jeśli Klient dokonał już zapłaty za Produkt – Sprzedawca zwróci Klientowi opłaconą należność za Zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania Zamówienia.
 14. Na czas realizacji Zamówienia składa się odebranie Zamówienia, kompletacja i wysyłka towaru, przy czym Zamówienia realizowane są wyłącznie w Dni Robocze. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90), będą przekazywane do realizacji następnego Dnia Roboczego.
 15. Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6, lub jeżeli Klient - pomimo otrzymania stosownego wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia (np. danych do wysyłki). W przypadku anulowania Zamówienia z w/w przyczyn, które zostało już opłacone – Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu dokonanej opłaty w takiej samej formie i na ten sam rachunek/kartę płatniczą z którego dokonano zapłaty.
 17. O ile dane Produkty dostępne w Serwisie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu Produktu.
 18. Dostawy zamówionych Wydawnictw realizowane są wyłącznie na terytoria krajów wskazanych w Serwisie w ramach Formularza Zamówienia.
 19. Wysyłka prawidłowo zamówionych Wydawnictw odbywa się po przyjęciu Zamówienia do realizacji, zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego przez Klienta Wydawnictwa dostępnego w Serwisie i zgodnie z informacjami podanymi w opisie danego Produktu i/lub w Formularzu Zamówienia oraz w § 7 ust. 2 poniżej. Wysyłka pierwszego numeru Prenumeraty rozpocznie się nie później niż 14 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.

Ceny towarów i płatności

 1. Ceny podawane przy Produktach dostępnych w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Serwisie są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Koszt dostawy zamówionych Wydawnictw pod wskazany przez Klienta adres na terytorium RP jest pokrywany przez Sprzedawcę. Koszt dostawy na terytorium innych krajów jest wskazywany w ramach Formularza Zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów oraz ich dostawy, zgodnie z wybraną przez Klienta formą wysyłki, jest przedstawiana Klientowi w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego Zamówienia oraz w wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji wysłanej przez Sprzedawcę.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie Produkty:
 3. a) przelewem bankowym zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu  przyjęcia złożonego Zamówienia - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy;                                                                                                                                      b) Dostępne metody, którymi można realizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, przelewy online, Blik, Apple Pay, Google Pay,                                         
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online, o których mowa w pkt. 3 b)  powyżej, jest Autopay S.A.-  z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320590, NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561.
 5. W tytule przelewu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę oraz adres lub ID Klienta (otrzymanego od Sprzedawcy w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia złożonego poprzez Formularz Zamówienia dostępny w Serwisie). Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji Zamówienia.
 6. Po wyborze płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu Przelewy24 jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Przelewy24, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Przelewy24.pl jako agenta rozliczeniowego.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 8. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Usługodawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24.pl) za złożone Zamówienie w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 10. Sprzedawca po realizacji Zamówienia wystawia i dostarcza Klientowi dokument sprzedaży (fakturę VAT lub ewentualnie paragon).
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich Produktów, w szczególności w zakresie ilości i Ceny sprzedawanych Produktów, dodawania i wycofywania Produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, udzielania rabatów, kodów zniżkowych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Klienta Zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności Ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 12. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Serwisie nie stanowią inaczej.

Koszty wysyłki i dostawa

 1. Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dostawa Zamówionych Produktów może być realizowana również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz w Formularzu Zamówienia.
 2. Wysyłka prawidłowo zamówionych Produktów po przyjęciu Zamówienia do realizacji i w określony w Zamówieniu sposób. W ramach opisu każdego Produktu Sprzedawca podaje termin jego wysyłki po przyjęciu Zamówienia do realizacji, przy czym uzależniony on jest od terminów harmonogramu wydawniczego, stanów magazynowych, itp.
 3. Zamówione produkty mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich lub innych przewoźników, według wyboru Sprzedawcy, pod wskazany w Zamówieniu adres pocztowy.
 4. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział Zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Produktów. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się zgodnie z regułami wskazanymi w § 7 ust. 2.
 5. Dostawa zamówionych Produktów na terytorium RP odbywa się na koszt Sprzedawcy zaś na terytoria innych krajów na koszt Klienta i są one doliczane do łącznej wartości Zamówienia w wysokości każdorazowo wskazanej w Sklepie, uwzględniającej taryfikatory przewoźników, oraz w łącznej wysokości w ramach Koszyka Klienta. W przypadku, gdy ze względu na docelowe miejsce dostarczenia zamówionych Produktów nie jest możliwe ustalenie kosztów dostawy jest on ustalany indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, a w szczególności jej opakowania, w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej/przewoźnika w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 18.
 7. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 18, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki, a w szczególności jej opakowania, w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej/przewoźnika. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 10 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

 

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w ust. 8 poniżej. Oświadczenie Konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a w przypadku gdy Umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów, zaś dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Warunkiem odstąpienia od Umowy, zgodnie z ust. 1 powyżej, jest odesłanie zamówionej rzeczy (Produktu), wraz z oryginałem lub kopią dowodu zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, na adres Sprzedawcy wskazany w § 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (Produktu) na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Koszty odesłania do Sprzedawcy zamówionych Produktów ponosi Konsument.
 4. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od Umowy (tj. wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy (Produktu) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktu) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 9. a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 10. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 11. c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 12. d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 13. e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 14. f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 15. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 16. h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 17. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 19. k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 20. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 21. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 22. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 23. Sprzedawca przesyła Klientowi wzór formularza o odstąpieniu od Umowy wraz z pouczeniem o prawie korzystania z odstąpienia od Umowy każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego Zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 24. Prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Każdy towar kupiony w Serwisie podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych przepisami prawa, o ile posiada on wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą Umową, przy czym Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Wadą fizyczną Produktu jest niezgodność dostarczonych Produktów z Umową. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 4. Reklamacje powinny być zgłaszane Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres email kontakt@prenumerata24.pl lub listownie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: danych Klienta (imię, nazwisko oraz adres), daty złożenia Zamówienia, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii dowodu zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 ust. 18, koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 ust. 18, koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia przez Klienta w sytuacji wskazanej w ust. 6 i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci całą należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Naprawiony lub wymieniony Produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.
 10. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (gwarant). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Szczegóły zasad oraz procedury gwarancyjnej wynikają z karty gwarancyjnej dołączonej przez gwaranta do Produktu objętego gwarancją. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 11. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 ust. 18, z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, zaś Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
 12. a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta, a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
 13. b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień ust. 1-9 powyżej.
 14. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Decyzja Sprzedawcy co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 16. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 ust. 18.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą Umowy;
 3. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
 4. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. oraz http://www.rzu.gov.pl, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: prenumerata24.pl
 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi użytkownik może kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: TM DBO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@prenumerata24.pl.

Newsletter

 1. O ile taka Usługa Elektroniczna jest dostępna w Serwisie, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Zamówienia lub w terminie późniejszym poprzez podanie swojego adresu mailowego w formularzu „Newsletter” oraz kliknięcia pola „Zapisz się” (lub odpowiedniego). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Newslettery są wysyłane tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania Newslettera na podany przez siebie adres e-mail.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prenumerata24.pl lub pisemnie na adres: TM DBO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów Serwisu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez zamieszczenie treści nowego Regulaminu na stronie startowej Serwisu oraz dodatkowo przesłanie jej na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2021

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli jesteście Państwo Konsumentem tj. osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Serwisie internetowym prenumerata24.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w niniejszym Załączniku oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego Załącznika mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: TM DBO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa, tel.: +48 222528038, mail: kontakt@prenumerata24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia dokonali Państwo zakupu więcej niż jednego Produktu, niezbędne jest podanie czy odstępują Państwo w całości, czy w części od zawartej umowy. W sytuacji braku stosownej informacji, przyjmuje się, iż dokonali Państwo odstąpienia w całości od zawartej umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Oświadczenie mogą Państwo złożyć na wzorze formularza, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu, przy czym nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: TM DBO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa, tel.: +48 513 129 995, mail: kontakt@prenumerata24.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy*/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie następującej usługi*

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) oraz opcjonalnie numer zamówienia

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl