Regulamin sklepu prenumerata24.pl

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego prenumerata24.pl, dostępnego pod adresem http://www.prenumerata24.pl/, zwanego dalej Sklepem, w tym zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży towarów, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy użytkownik Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest TM DBO Sp.Z.O.O z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 61 lok. 193 01-031 Warszawa, posiadająca NIP:527-287-27-45 oraz REGON: 38188346400000, zwana dalej Sprzedającą lub Administratorem. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze Sprzedającą za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt” Sklepu.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Zamawiającego na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu lub bez rejestracji – w trybie określonym w § 3 pkt. 3a) lub 3b).

4. Sprzedaż produktów udostępnianych w Sklepie odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.

5. Aby zakupić wybrane produkty należy zarejestrować się w Sklepie (bądź złożyć zamówienie bez rejestracji - w trybie określonym w § 3 pkt. 3a) lub 3b) dodać wybrane produkty do koszyka, wypełnić formularz zamówienia podając dane adresowe i kontaktowe oraz dane do rachunku/faktury, zatwierdzić formularz zamówienia oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

6. Przedmiotem transakcji w Sklepie są towary uwidocznione na stronie internetowej prenumerata24.pl w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 6.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Rejestracja

1. Dokonanie rejestracji w Sklepie jest bezpłatne.

2. Aby zarejestrować się w Sklepie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą oraz wysłać zgodnie z podanymi informacjami formularz rejestracyjny. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkowników Sklepu, którzy dokonali rejestracji w Sklepie (zwanych dalej Użytkownikami) ani Zamawiających, zawartych w formularzu rejestracyjnym lub podanych przez Użytkowników oraz Zamawiających w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia. Użytkownik/Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji i/lub składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić rejestrację i/lub przyjęcia zamówienia Użytkownika/Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.

3. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu w Sklepie swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie).

4. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien zaktualizować swój profil.

5. Każda osoba może utworzyć tylko jedno konto, nie dopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Sklepu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Sklepu.

6. Administrator może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Sklepu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste.

7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez niego hasłem. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz hasła dostępu.

8. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) bezpieczeństwo konta Użytkownika jest zagrożone; w takiej sytuacji Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyskuje dostęp do pierwotnego konta.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika/Zamawiającego adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem/Zamawiającym w celu weryfikacji statusu jego konta, jak również w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

10. Użytkownik, z zastrzeżeniem zdania poniższego, może w każdej chwili usunąć konto w Sklepie poprzez zalogowanie się w nim i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie swojego konta. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, przy czym jeśli Zamawiający złożył zamówienie, nie odstępując od Umowy w trybie § 6, usunięcie przez niego konta może nastąpić po zakończeniu realizacji zamówienia i uregulowaniu płatności, zgodnie z zasadami opisanymi w § 3-5.

§ 3. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są pod adresem kontakt@prenumerata24.pl

po wcześniejszym zarejestrowaniu się (bądź poprzez złożenie zamówienia w trybie określonym w pkt. 3 poniżej), wybraniu produktów, prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i akceptacji Regulaminu zakupów.

2. Zamawiający może składać zamówienia, wskazując na produkty dostępne w Sklepie, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”. Następnie Zamawiający w ramach formularza zamówienia wskazuje szczegóły dostawy, wybiera formę opłaty i potwierdza zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z dostawą. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie rejestracji potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Zamówienia przyjmowane są również bez konieczności rejestracji w Sklepie, poprzez:

a) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zawierającego m.in. dane identyfikujące Zamawiającego oraz odbiorcy towaru, kontaktowy adres e-mailowy Zamawiającego, zamawiany produkt, szczegóły dostawy i formę płatności oraz wysyłki, oraz po potwierdzeniu przez Zamawiającego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz prawidłowości złożonego zamówienia, w tym łącznej ceny zamówienia wraz z dostawą. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie zamawiania potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

b) zamówienie w formie telefonicznej złożonego Sprzedającej poprzez telefon kontaktowy wskazany w zakładce „Kontakt” Sklepu oraz podaniu przez Zamawiającego danych identyfikujących Zamawiającego oraz odbiorcy towaru, ewentualnie kontaktowego adresu e-mailowego Zamawiającego, informacji o zamawianym produkcie, szczegółach dostawy i formie płatności oraz wysyłki, oraz po potwierdzeniu przez Zamawiającego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz prawidłowości złożonego zamówienia, w tym łącznej ceny zamówienia wraz z dostawą. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator potwierdza przyjęcie zamówienia i/lub przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej na podany przez niego w trakcie procesu zamawiania adres e-mailowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia (jeżeli Zamawiający podał w w/w procesie kontaktowy adres mailowy).

4. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje:

b) w przypadku zamówień płatnych poprzez wpłatę na konto i systemu płatności internetowej dostępnego w Sklepie – po rejestracji płatności na koncie Sprzedającej.

5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, której przedmiotem są zamówione produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedająca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedającej, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedająca zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od anulowania zamówienia.

7. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptuje jego postanowienia.

§ 4. Ceny towarów i płatności

1. Ceny podawane przy produktach dostępnych w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Sklepie są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Do łącznej ceny zamówienia zostanie doliczony koszt wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia towaru w wysokości wskazanej w zamówieniu. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów oraz ich dostawy, zgodnie z wybraną przez Zamawiającego formą wysyłki, jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego zamówienia.

2. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie produkty:

a) przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową poprzez szybki system płatności internetowej dostępny w Sklepie (o ile jest dostępny);

3. W tytule przelewu Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę oraz pełen adres do dostawy. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub w ogóle brak możliwości jego realizacji.

4. Sprzedająca po realizacji zamówienia wystawia i dostarcza Zamawiającemu dokument sprzedaży (fakturę proforma lub wedle życzenia Zamawiającego - fakturę VAT).

5. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej za zamówione produkty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia (nie dotyczy sytuacji dokonywania płatności za pobraniem) powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

6. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych produktów, łączenia wydań, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Zamawiającego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Sklepie nie stanowią inaczej.

8. O ile dane produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu produktu.

§ 5. Koszty wysyłki i dostawa

1. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się w określony w zamówieniu sposób i zgodny z harmonogramem wydawniczym.

2. Zamówione produkty mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy.

3. Koszt dostawy zamówionych produktów ponosi Zamawiający i są one doliczane do łącznej wartości zamówienia, a w przypadku wysyłki zagranicznej osobno określone przy czym obowiązują koszty wysyłki każdorazowo wskazane w Sklepie, uwzględniające taryfikatory przewoźników.

4. Sprzedająca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 6. Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiający będący konsumentem (stosownie do definicji konsumenta określonej w art. 22¹ Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., tj. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.

2. Warunkiem odstąpienia od umowy, zgodnie z pkt. 1 powyżej, jest odesłanie zamówionej rzeczy (towaru) na adres Sprzedającej wskazany w § 1 pkt. 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy. Koszty odesłania do Sprzedającej zamówionych produktów ponosi konsument.

3. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy (tj. wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedająca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającą, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towarów) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email kontakt@prenumerata24.pl lub listownie na adres Sprzedającej wskazany w § 1 pkt. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji produktu ponadto reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającą maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane  na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.

2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

3. Decyzja Sprzedającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8. Dane osobowe

1. Dokonując rejestracji w Sklepie oraz składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracji/zamówienia przez Sprzedającą w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia dokonywanego w Sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedająca. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych.

3. W przypadku jeśli osoba dokonująca rejestracji i/lub Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Sprzedającą informacje handlowe.

4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdorazowej zmianie Sprzedająca poinformuje użytkowników Sklepu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie przez użytkownika ze stron Sklepu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone przez Sprzedającą zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania ze Sklepu.

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: TM DBO Sp.Z.O.O z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 61 lok. 193 (01-031 Warszawa), tel.: 22 252 80 38, e-mail: kontakt@prenumerata24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą ub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: TM DBO Sp.Z.O.O z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 61 lok. 193 (01-031 Warszawa), tel.: 22 252 80 38, e-mail: kontakt@prenumerata24.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

kreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl